Archipelag Matematyki
Archipelag Matematyki to innowacyjny projekt edukacyjny, który polegać będzie na zastosowaniu pracy na specjalnej platformie cyfrowej, jako narzędzia uzupełniającego naukę matematyki w liceach ogólnokształcących.

Celem projektu „Archipelag Matematyki” jest zachęcenie uczniów liceów ogólnokształcących do matematyki i do dziedzin, w których odgrywa ona istotną rolę. Głównymi adresatami są uczniowie o średnich umiejętnościach – w Polsce w tej grupie uczniów tkwi niewykorzystany potencjał, co wynika z badań PISA. Potencjał ten może być uruchomiony dzięki ich aktywizacji, przyciągnięciu do nauk ścisłych. Cel ma być osiągnięty przez wciągnięcie uczniów do funkcjonującej w Internecie gry „Archipelag Matematyki”, która będzie prezentowała w atrakcyjnej formie zagadnienia matematyczne, z intencją pokazania istoty i piękna idei i twierdzeń matematycznych, bez konieczności poznawania całego formalnego aparatu, który jest potrzebny do ich pełnego uzasadnienia i wykorzystania. Będzie to się działo w trakcie wędrowania po Archipelagu, pokonywania przeszkód związanych z rozwiązywaniem problemów matematycznych, grania w gry o zawartości matematycznej, poznawania roli matematyki w wyjaśnianiu i rozumieniu świata oraz jej zastosowań w innych dziedzinach. Istotną rolę będą spełniali nauczyciele jako opiekunowie i animatorzy działań grup uczniów, korzystających z platformy Archipelagu. Założeniem projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której użytkownicy będą również współtwórcami, autorami własnych propozycji, prezentujących matematykę i tematy z nią związane, tworzących gry, animacje, komiksy. Uczniowie we współpracy z nauczycielami będą mogli zamieszczać na platformie „Archipelagu Matematyki” własne pomysły na prezentację tematów już występujących na wyspach Archipelagu, bądź rozszerzających ten zakres.

Poruszane zagadnienia będą często wykraczały poza zakres materiału szkoły średniej, prezentowane jednak będą tak, żeby było to dla uczniów zrozumiałe i atrakcyjne. Ponadto będzie podkreślany związek z matematyką z programu szkolnego przez zamieszczanie związanych z nią zadań i testów – ma to być również pomocą dla ucznia i nauczyciela w przygotowaniu tego pierwszego do matury.

Projekt finansowany jest z Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach priorytetu III – „Wysoka jakość systemu edukacji” i działania 3.5. - Projekty innowacyjne.
Powered by webSimple.pl